Projektbeskrivelse

Projektets Baggrund

Udflytningen af produktion og andre kerneaktiviteter har haft konsekvenser for danske virksomheders konkurrenceevne og mange danske virksomheder har måttet konstatere, at når produktionen flyttes til udlandet, så forsvinder kompetencerne og dermed også evnen til at udvikle nye unikke produkter og fleksible processer. Dette er en stor udfordring for de danske fremstillingsvirksomheder, da netop udviklingen af unikke produkter og fleksible produkter har været med til at sikre en høj værditilvækst. I dag giver den fjerde industrielle revolution (Industri 4.0) dog lande som Danmark en enestående mulighed for at producere billigere, mere effektivt og lokalt og herved vinde tabte arbejdspladser tilbage. Industri 4.0 bygger på en datadrevet tilgang til produktionen, hvor intelligente og fleksible maskiner arbejder sammen som selvorganiserede produktionssystemer, og hvor forskellige supply chains integrerer og koordinerer med hinanden i realtime.

Flere undersøgelser peger dog på, at der - på trods af de betydelige muligheder - forsat er et stort uudnyttet potentiale for at styrke konkurrenceevnen og produktiviteten gennem digitalisering og anvendelse af data, særligt blandt små og mellemstore virksomheder. Dette kan skyldes mange faktorer, men det er helt åbenlyst, at ny teknologi kræver nye kompetencer, og én af de største udfordringer ved den fjerde industrielle revolution er, at mange virksomheder ikke har en tilstrækkelig indsigt i, hvordan ny teknologi kan bidrage til øget vækst og produktivitet. Dette understreger, at der et stort vidensbehov i danske virksomheder. Særligt de små og mellemstore virksomheder har ikke den nødvendige viden til at gennemføre de nødvendige forandringer og mangler også et modtageapparat til, så viden kan tilføres udefra.

I Danmark fremhæves Region Nordjylland ofte som et område, der har et stort, men også uudnyttet potentiale, i forhold til mulighederne i det nye industriparadigme Industri 4.0. I regionen er der kompetencer og viden fra både den traditionelle fremstillingsindustri og fra IT-klyngen, der blomstrede omkring mobilindustrien i 1990´erne og siden har dannet grobund for mange nye virksomheder indenfor trådløs-/kommunikationsteknologi i mange andre industrier. Industri 4.0 bygger netop på at integrere digitalisering, automatisering og robotteknologi med traditionelle fremstillingsindustrier, og på den måde globalt skabe konkurrencedygtige og fleksible virksomheder, der i mange tilfælde med fordel igen vil kunne hjemtage produktionsopgaver fra lavtlønslande til Danmark og Nordjylland. Også Region Nordjyllands vækst- og udviklingsstrategi peger på dette som et særligt vigtigt område. 

Det er derfor vigtigt at aktivere dette potentiale. I bl.a. ”Labour 4.0: Kompetencer til Fremtidens Industri” (Wæhrens et al., 2018) peges der på, at for at kunne aktivere dette potentiale, skal virksomhederne udvikle evnen til at udnytte muligheder inden for eksempelvis big data, robot assisted production, self-driving logistics vehicles, smart supply network m.m. Men at arbejde effektivt med nye teknologi kræver nye kompetencer, og der er fortsat stor mangle på viden om, hvorledes virksomhederne skal tilegne sig og udvikle disse kompetencer og herefter omsætte dem til et forretningspotentiale. Wæhrens et al (2018) beskriver kompetenceudfordringen ift. tre produktivitetsparadigmer der på forskellig vis præger virksomheders evne til at aktivere det fulde potentiale ved Industri 4.0 teknologier.    


Figur 1: Produktivitetsparadigmer (Wæhrens et al, 2018)

Analysen i ”Labour 4.0: Kompetencer til fremtidens industri” mundede desuden ud i en række anbefalinger til hvorledes man i Region Nordjylland kan arbejde med at styrke det regionale potentiale til at skabe nye of innovative løsninger: 

 • Understøt udviklingen af et regionalt Hub – hvor trådene kan samles og som kan have et programansvar for viden- og kompetenceopbygning.
 • Understøt planlagte eksperimenter med ny teknologi og gør dem offentligt tilgængelige, at sætte teknologierne konkret i spil og skabe forretningsgrundlag omkring dem må være centrale prioriteter. Vi giver nedenstående forslag til et antal konkrete indsatsområder som kan forene teknologisk omstilling, kompetenceopbygning og organisatorisk udvikling.
 • Understøt virksomheder i at skabe grundlag for en kompetencestrategi omkring ny teknologi – det er vigtigt for at potentialerne kan udfoldes.
 • Initier arbejde omkring snitflader mellem teknologi, organisation og mennesker

Projektet tager direkte udgangspunkt i disse anbefalinger samt omfattende erfaring oparbejdet gennem andre regionale og nationale projekter, bl.a. I4MS, NordVest Smart Production og MADE/MADE Digital. Alle initiativer viser tydeligt, at vi ikke alene står overfor et sæt af ubekendte teknologirelaterede faktorer, men at vi i lige så høj grad står overfor væsentlige organisatoriske og forretningsmæssige omstillinger, som må gå hånd i hånd med indførslen af ny teknologi. Dette kalder på strukturerede eksperimenter. Her understeger de nævnte programmer værdien af hub-effekten, og understreger, at når der arbejdes med teknologier og forretningsudvikling med mange usikkerheder, så har den enkelte virksomheder ikke tilstrækkelige muskler til selvstændigt at få disse afklaret eller for den sags skyld råderum til at foretage eksperimenter. På samme vis som MADE med succes har været en samlende platform omkring produktionsudvikling, så vil Region Nord få størst effekt af en samlende indsats, hvor der skabes grundlag for et eksperimentelt LAB hvor de nye teknologier kan afprøves og hvor der kan gøres erfaringer med systemintegration og forretningsudvikling.

Erfaringer fra andre regionale projekter (ICI, GLOBAL, InnoNord) understreger ligeledes vigtigheden af at kunne samle de rette aktører i et gensidigt engagerende og forpligtende samarbejde som et væsentligt succesparameter, men også hvordan dette kan være udfordrende. Ideen med Innovation Factory North er, at der kan skabes disse betingelser gennem et fysisk samlingssted, hvor vi bringer aktører med dyb domæneviden fra applikationsområdet sammen med teknologiudbydere og aktører med forståelse fra virksomhedsudvikling. Innovation Factory North bygger dermed videre på den infrastruktur for samarbejde som vi har skabt i regi af AAU Smart Production og i MADE hvorigennem potentialet for denne tænkning er bekræftet.

 

Formål & Hypoteser

De oparbejdede erfaringer giver anledning til at dannelsen af en række grundhypoteser om hvordan der bedst skabes en varig kompetence i regionens små og mellemstore virksomheder til at skabe nye og innovative løsninger gennem anvendelse af Industri 4.0 teknologier.  Hypoteserne er udviklet direkte baseret på tidligere projektanalyser og –resultater.

 1. Varige løsninger kræver læring om både teknologi og implementeringskompetence i kontekst. Vi har derfor brug for at skabe et økosystem for innovation, bestående af såvel teknologileverandører, teknologiaftagere, vidensinstitutioner og studerende.
 2. Vi skal mødes fysisk og skabe nye løsninger sammen.
 3. Udviklingen af kompetencer til at skabe nye og innovative løsninger kræver en eksperimenterede og iterativ tilgang til læring.

De tre grundhypoteser er fundament for den måde hvorpå Innovation Factory North skal opbygges, drives, og skabe effekt. Ambitionen for Innovation Factory North er således at etablere et stærkt regionalt økosystem af brugere, udviklere, undervisere og forskere af/i Industry 4.0, der vil skabe nye innovative løsninger.  Dette vil vi gøre ved at skabe en regional hub for innovation, undervisning og forskning i Industri 4.0. Denne hub skal:

 • Støtte regionens produktionsvirksomheder i at forstå og indføre Industri 4.0 teknologier samt anvende dem til at skabe innovative løsninger.
 • Støtte eksisterende såvel som nye opstartsvirksomheder i at udvikle nye Industry 4.0 teknologier.
 • Støtte eksisterende industri 4.0 undervisnings- og forskningsmiljøer (UCN, AAU).

Med udgangspunkt i hypotese 1 vil vi således etablere et miljø, der skaber grundlag for samarbejde mellem teknologileverandører, teknologiaftagere, vidensinstitutioner og studerende. Samarbejdet vil blive drevet igennem en række konkrete innovationssamarbejder, der samler virksomheder på tværs indenfor en række temaer (f.eks. kollaborative robotter, IIoT, i4.0 komptenceudvikling, Digital Tvilling etc.). Alle innovationssamarbejder vil have som sigte at skabe nye innovative løsninger for de deltagende virksomheder. Alle innovationssamarbejder vil involvere mindst 2 virksomheder og 1 vidensinstitution.  

Med udgangspunkt i hypotese 2 vil Innovation Factory North være et fysisk samlingspunkt, hvor deltagerne kan anvende og udvikle i4.0 teknologier til at arbejde sammen om konkrete løsninger. Vi mener at dette fysiske format vil øge ikke blot kvaliteten af den løsning der arbejdes med, men også potentialet for at realisere de skabte prototyper i form af nye kommercielle løsninger. Derved øges antallet af innovative SMVer i regionen. 

Med udgang i hypotese 3 vil vi strukturere eksperimenterende innovationssamarbejder henover en række iterationer. Hver iteration vil skabe større kendskab til teknologier og deres potentiale. Det vil give de deltagende virksomheder mulighed for løbende at skabe nye muligheder i takt med at deres i4.0 modenhed stiger.  

Innovation Factory North vil som projekt dermed matche særdeles godt med adskillige af de bærende principper bag region Nordjyllands Regionale Vækst og –Udviklingsstrategi (2015-2018). Her er det beskrevet at Åbenhed, Samarbejde, og Nytænkning er blandt de unikke karakteristika for Region Nordjylland, som vi skal bygge videre på og styrke yderligere. Regionens strategi om et sammenhængende Nordjylland kan ligeledes genfindes i tankerne om at skabe et sammenhængende økosystem for i4.0 baseret innovation, som kommer regionens erhvervsliv til gavn på tværs af industrier og geografi.   

Målgrupper

Direkte målgrupper

Målgruppen for Innovation Factory North omfatter både regionens state-of-the-art teknologivirksomheder, og industrielle SMV’er der har behov for et kompetenceløft for at muliggøre innovativ anvendelse af i4.0 teknologier til øget produktivitet. Projektet er således virksomheder med vilje til vækst, uanset forudgående teknologisk indsigt og kompetence indenfor i4.0. Vi har allerede på ansøgningstidspunktet indgået aftaler med adskillige virksomheder om aktiv deltagelse i Innovation Factory North. Dette er iteration 1 af involvering af virksomheder. Vi vil løbende gennem flere iterationer involvere et stadigt stigende antal virksomheder.  Visionen for Innovation Factory North er at skabe aktivitet i så højt et omfang at centeret bliver det fremtidige omdrejningspunkt for udvikling og implementering af i4.0 teknologi i Region Nordjylland.

Iteration 1: Teknologileverandører

 • Xtel
 • Technicon
 • Bila
 • RTX
 • Trifork

Iteration 1: Teknologiaftagere (industrielle SMV’er)

 • Dolle
 • Hagens Fjedre
 • Vrå Dampvaskeri
 • Outline Vinduer
 • Prescience

Iteration 1: vidensinstitutioner

 • AAU (AAU Smart Production, Robotics and Automation, Center for Industrial Production; Mass Customization; Operations Research; Center for Logistics)
 • University College Nordjylland (UCN)
 • Aalborg Universitetshospital og IdéKlinik
 • AAU Digital Hub Denmark
 • Robotics Digital Innovation Hub

Et økosystem for innovation og industri 4.0 aktivitet involverer også handels- og servicevirksomheder. Disse kan derfor meget vel integreres i IFN innovationssamarbejder, i det omfang de matcher de overordnede kriterier for rekrutteringen af virksomheder, samt målsætningen om udvikling af et innovativt koncept. Her vil det være særligt relevant at fokusere på handels og servicevirksomheder med fokus på I4.0 teknologier eller relaterede kompetencer. Flere af de virksomheder, der er rekrutteret i 1. iteration fokuserer også på handel og vidensservice. Bla. teknologileverandørerne Bila og Technicon, som i tillæg til teknologiudvikling også forhandler robotteknologi samt rådgiver herom. På teknologiaftagersiden er Pre-Science også eksempel på en relevant servicevirksomhed, der vil udvikle ny viden og nye kompetencer gennem IFN innovationssamarbejder. 

Indirekte Målgrupper

Der vil i tillæg til de direkte målgrupper også være indirekte målgrupper i form af studerende ved de deltagende vidensinstitutioner. De studerende er en af vores vigtigste mekanismer til at forme fremtidens industri, og det er derfor vigtigt at de også udrustes med rette viden og kompetencer til at skabe og udføre industri 4.0 muligheder i virksomheder.  Vi vil involvere studerende løbende i Innovation Factory North innovationssamarbejder, samt vidensopsamlende aktiviteter som Industri 4.0 messen år 1, løbende seminarer, og Innovation Factory North konferencen år 3.  På den måde vil projektet kunne skabe stor indirekte effekt gennem den viden næste generation af medarbejdere i regionens virksomheder får med sig. 

Fysisk Placering

Innovations Factory North vil være fysiske forankret i form af en fysisk hub og laboratorium, der indeholder de fysiske industri 4.0 teknologi demonstratorer. Derudover vil hub’en have en række arbejdspladser for projektets centrale partnere (teknologileverandører, teknologiaftagere, forskere, studerende).

Etableringen af den fysiske hub er centralt for hele ideen bag Innovation Factory North. Det er her partnerne mødes og sammen skaber ny løsninger. Det er også her vi kan eksperimentere med nye løsninger, i et inspirerende men samtidig fabriksnært miljø.

Stage 1. Smart Production Lab ved Institut for Materialer og Produktion

Som en start vil Innovations Factory North blive etableret med udgangspunkt i AAUs eksisterende Smart Production lab. Dette består i dag af en lille ”industri 4.0-fabrik”, som integrerer og demonstrerer en række forskellige Industri 4.0-teknologier. Dette er teknologier som: rekonfigurerbare produktionssystemer, kollaborative robotter, IoT, digital tvilling, MES-systemer, ERP-systemer (se www.smartproduction.aau.dk for en detaljeret beskrivelse at laboratoriet).

Der har været stor interesse for Smart Production lab. Siden etableringen i august 2016 har vi haft 1-2 forsøg hver uge, og haft langt over 500 besøgende fra forskellige virksomheder. Vi kørt en lang række projekter, de fleste i samarbejde med virksomheder. I disse projekter har studerende og forskere fra en lang række afdelinger på Aalborg Universitet (eksempelvis mekanik, produktion, elektronik, medialogi, computer science) sammen med virksomheder arbejdet på at forstå og udvikle mulighederne i de nye Industri 4.0-teknologier. Ved at tage udgangspunkt i AAUs Smart Production Lab kan vi lave en hurtigt ramp-up af Innovation Factory North, og minimere investeringer up-front.  Institut for Materialer og Produktion vil i tillæg støtte den fysiske etablering af Innovation Factory North med en kontant investering på 500.000 DKK til indkøb af yderligere i4.0 udstyr. 

Stage 2:  Laboratorium ved AAU Science & Innovation Hub

Ambitionerne for Innovation Factory North rækker imidlertid videre end hvad der fysisk vil være plads til i AAU’s Smart Production Lab. Vi forventer, at vi vil få brug for mere plads til demonstratorerne. Derudover vil vi have brug for mere kontorplads og at etablere “Idéværksteder” med det formål bedre at understøtte innovation.

Hvor etableringen af dette skal foregå ligger pt. ikke fast. En mulighed er i Laboratoriet ved AAU Science & Innovation Hub. En anden muligheder at Innovation Factory North etableres helt uden for AAU’s-rammer. Planer for etableringen vil blive udformet som et led i fase 4 af dette projekt.

Innovationssamarbejder og Proces

Innovationssamarbejderne i Innovation Factory North vil være organiseret i to overordnede faser:

 1. Screening af virksomheder og skabelse af parathed til at indgå i innovationssamarbejder
 2. Innovationssamarbejde:
  1. Awareness
  2. Demonstrator
  3. Forankring

Innovationssamarbejderne adresserer både teknologiaftagere og teknologileverandører. Gennem de tre typer af forløb øges virksomhedernes viden gradvist fra at forstå potentialet ved Industri 4.0 teknologier til aktivt at arbejde med at teste nye i4.0 løsninger i egen virksomhed.

Screening af virksomheder og parathed til innovationssamarbejde

Det er vigtigt at fokus, sammensætning og motivation for virksomhederne tilrettelægges på en måde, der skaber de bedste forudsætninger for innovationssamarbejdet. Derfor gennemføres en indledende screening af alle virksomheder, der ønsker at indgå i et innovationssamarbejde.  Screeningen gennemføres ved et personligt møde. På mødet præsenteres Innovation Factory North projektet og virksomhedens ønsker og behov drøftes.

Kriterier for screening:

 • Virksomhedens ønsker og behov kan løftes gennem den faglige profil der tilbydes gennem Innovation Factory North
 • Virksomheden er motiveret for at samarbejde med andre om udviklingen af innovation
 • Virksomheden har mulighed for at dedikere tilstrækkelig mængde ressourcer til innovationssamarbejdet.

Hvis det ved fælles drøftelse nåes frem til, at virksomhedens ønsker og behov ikke kan opfyldes gennem Innovation Factory North, vil vi ofte kunne hjælpe med at finde andre veje til kompetenceudvikling, f.eks. dedikeret projektansøgning.

Det forventes at der vil blive gennemført 100+ screeninger af virksomheder i løbet at projektets finansieringsperiode.

Innovationssamarbejde

Hvert innovationssamarbejde består af en tilrettelagt kombination af tre forskellige typer forløb; Awareness-; Demonstrator-, og Forankringsforløb. Den konkrete kombination af de tre typer forløb vil være afgørende for, hvor omfattende innovationssamarbejdet er.

 • Den mindst omfattende version af innovationssamarbejder involverer et awarenessforløb
 • Den mere omfattende version af innovationssamarbejdet involverer både awareness- og demonstratorforløb
 • Den mest omfattende version af innovationssamarbejdet involverer både awareness-, demonstrator- og forankringsforløb.


Figur 2: Innovationssamarbejder i Innovation Factory North

Awareness-forløb

Gennem awareness-forløb afdækkes virksomhedernes potentiale for at arbejde med specifikke i4.0 teknologier, og der peges på et løsningsrum. AAU Smart Production har i et vist opfang allerede oparbejdet erfaring med og metodikker for awareness-forløb. Erfaringen viser at disse er helt centrale ift. at få sat fokus på hvilke muligheder der helt konkret er for den enkelte virksomhed og hvordan der vil kunne arbejdes med at udfolde dette potentiale. Som det peges på i bl.a. Labour 4.0 projektet er der i mange industrielle virksomheder en nysgerrighed for i4.0 teknologier, men også en manglende modenhed og forståelse for hvordan der helt konkret skal igangsættes i4.0 initiativer. Awareness-forløb skaber grundlaget for at træffes disse beslutninger. Awareness-forløb vil være tematiserede forløb (f.eks. kollaborative robotter, digital tvilling, sensorer, 3d print, kompetenceudvikling), der samler en række virksomheder med lignende interesser. Hver virksomhed vil dog også indgå i individualiseret sparring, der leder til potentialeafklaring. Et awareness-forløb vil vare ca. 2-3 måneder. Der vil blive foretaget awareness-forløb med mindst 70 virksomheder i løbet af projektperioden. Virksomhederne vil være bredt funderet i regionens industrier og geografiske spredning.

Teknologileverandørerne spiller en særlig vigtig rolle i Innovation Factory North. De stiller teknologi til rådighed i Innovation Factory North som vil være en central del af at opnå visionen om at skabe et regionalt økosystem for viden- og kompetenceopbygning indenfor industri 4.0. Samtidig gennemgår teknologileverandørerne i lighed med teknologiaftagerne et forløb i Innovation Factory North. Deres rolle omfatter derfor både at dele viden og at få tilført ny viden. Dette skaber grundlag for at der både kan arbejdes med den type vækst der kan skabes gennem anvendelse af i4.0 teknologier, og den type vækst der skabes gennem udvikling af nye teknologier. Vi mener at dette særlige samspil vil være med til at skabe en omfattende systemisk effekt i regionen via Innovation Factory North. Gennem awareness-forløb arbejdes der med at afdække potentielle industrielle applikationsområder og markeder for i4.0 teknologier. Gennem en metodisk leverandør 360 dma (digital maturity assessment) kvalificeres leverandørerne til at evaluere vækstpotentiale i forskellige områder og udvikle kompetence- og teknologistrategier der kan muliggøre aktivering af dette vækstpotentiale. Gennem disse forløb udvikler virksomhederne dermed en øget indsigt i det mulighedsrum som deres teknologi giver anledning til, og hvilke krav hvert applikationsområde stiller til den teknologiske og kompetencemæssige formåen. Det forventes at der afdækkes signifikant vækstpotentiale, både målt i omsætning og antal arbejdspladser

Demonstrator forløb

Demonstrator-forløb er tematiserede eksperimenter med konkret udvikling af innovative løsninger. Eksperimenterne vil finde sted i Innovation Factory North i samarbejde mellem teknologileverandører, teknologiaftagere (industrielle SMV’er) og forskere/studerende. Innovation Factory North vil skabe mulighed for både at eksperimentere med flere forskellige teknologier og fordybe sig i at skabe konkrete demonstrationer af innovative løsninger (nye produkter, nye teknologier, etc.). Dette tværgående samarbejde vil være den centrale mekanisme for at opnå ambitionen med Innovation Factory North:

 • at skabe nye innovative løsninger i nordjyske SMV’er
 • at skabe ny viden
 • at skabe optimale betingelser for succesful implementering af i4.0 løsninger i nordjyske SMV’er.

I demonstrator-forløb arbejder virksomhederne således med at udvikle og udfolde konkrete innovative koncepter og prototyper. Prototyper kan her inkludere både produkt-, proces- og forretningsudvikling målrettet et specifikt applikationsområde. Eksempelvis er der et stort potentiale for udnyttelse af trådløs sensorteknologi i produktionsmiljøer. Der findes i regionen verdensledende kompetencer indenfor dette sensorteknologi. Disse teknologileverandører har dog traditionelt være orienteret mod mobilindustrien, og det kræver både produkt og forretningsudvikling at forstå hvordan den teknologiske kompetence kan anvendes i industri 4.0 sammenhænge.    Demonstrator-forløbene vil derfor involvere tæt samarbejde mellem teknologileverandører, –aftager, og forskere.       

Output af hvert demonstratorforløb vil være en prototype af den nye innovative løsning. Et demonstrator-forløb vil vare ca. 6 mdr.  Der vil blive foretaget mindst demonstratorforløb med mindst 35 virksomheder indenfor projektperioden.

indsatsen kan overgå til en egentlig implementering, som kan og må bæres af virksomhedens egne ressourcer. Konkret gribes denne indsats an gennem det team der har dannet sig omkring løsningens udvikling også følger opgavens vej ind i den aftagende virksomhed, hvor der foregår en overdragelse til de kræfter, som skal forestå implementering i virksomheden. Dette vil ske gennem test af det udviklede koncept og fokus på kompetenceudvikling. Dette team vil ligeledes følge implementeringsprocessen på sidelinjen med det formål at opsamle erfaringer fra forløbet til gavn for programmets kommende indsatser og som grundlag for de tilknyttede formidlingsaktiviteter. Den konkrete implementering og efterfølgende kommercialisering foretages af virksomheden selv, men dokumenteres af Innovation Factory North med det formål at kunne måle på den impact der skabes.  Mindst 30 virksomheder vil gennemføre forankringsforløb indenfor projektperioden. Et forankringsforløb vil vare ca. 6 mdr. Det forventes at et betydelig antal forankringsforløbende vil opstå efter udløb af projektperioden.

Forankringsforløb

I forankrings-forløb arbejdes der konkret med at overføre prototyper fra demonstratorforløb til virksomhedernes egen kontekst, for derved at udvide forståelsen af prototypen til flere af virksomhedens medarbejdere. Forankringsforløbene fokuserer på at integrere det innovative koncept/prototype i virksomhedens eksisterende produktportefølje og udvikling af den nødvendige viden til initiering af markedsimplementering, for på den måde at teste og underbygge konceptets anvendelighed og potentiale ved inddragelse af medarbejder-/brugeraspektet. Det er ikke en triviel opgave. Virksomhederne vil teste fremstilling, produktion, og lanceringsprocesser, og koordinationen med eksisterende processer. Målsætningen er at der igennem disse tests skabes de fornødne kompetencer til efterfølgende at kunne teste det innovative koncept på markedet.   

Primært vil der være tale om vidensforankring i den enkelte virksomhed. Det vil involvere at træne virksomhedens ansatte i at arbejde effektivt med de nye løsninger. Både videnspersonale, faglærte og ufaglærte medarbejdere vil involveres. Vores erfaringer fra MADE og andre tilsvarende tiltag er at den store hurdle for industriel transformation er den udfordring, der ligger i at gå fra demonstrator i et ”beskyttet miljø” (f.eks. Lab, testområde) til kontekstspecifik løsning og slutteligt til skalerbar industriel kompetence. Demonstratorer er nyttige i forhold til at indlære generelle kompetencer og systemspecifikation, samt for at se potentialet i en given løsning, men den må følges op af støtte forbundet med at sætte løsningen i spil i virksomhedens konkrete kontekst. Hvilket f.eks. kan handle om støtte til konkret system specifikation og kompetenceafklaring, hvorefter indsatsen kan overgå til en egentlig implementering, som kan og må bæres af virksomhedens egne ressourcer. Konkret gribes denne indsats an gennem det team der har dannet sig omkring løsningens udvikling også følger opgavens vej ind i den aftagende virksomhed, hvor der foregår en overdragelse til de kræfter, som skal forestå implementering i virksomheden. Dette vil ske gennem test af det udviklede koncept og fokus på kompetenceudvikling. Dette team vil ligeledes følge implementeringsprocessen på sidelinjen med det formål at opsamle erfaringer fra forløbet til gavn for programmets kommende indsatser og som grundlag for de tilknyttede formidlingsaktiviteter. Den konkrete implementering og efterfølgende kommercialisering foretages af virksomheden selv, men dokumenteres af Innovation Factory North med det formål at kunne måle på den impact der skabes.  Mindst 30 virksomheder vil gennemføre forankringsforløb indenfor projektperioden. Et forankringsforløb vil vare ca. 6 mdr. Det forventes at et betydelig antal forankringsforløbende vil opstå efter udløb af projektperioden.

Projektets Output

Innovation Factory North vil have adskillige typer af output. 

 • Der vil indledningsvist blive afholdt en Industri 4.0 messe med deltagelse af min. 10 teknologileverandører der udstiller, 30 teknologiaftagere, og 15 forskere/undervisere.
 • Der vil blive etableret en samlende it-platform hvor regionens virksomheder kan orientere sig i de resultater og muligheder der skabes gennem Innovation Factory North.
 • Projektets samlede aktivitet vil lede frem til at min. 70 virksomheder deltager i ét eller flere innovationssamarbejder med á min. 2 virksomheder og 1 vidensinstitution. 
 • Der afdækkes potentiale for innovation via i4.0 for mindst 35.000.000 DKK i de deltagende virksomheder
 • Der skabes mindst 30 innovative prototyper med potentiale til markant at øge produktiviteten for de involverede regionale SMV’er
 • Der testes mindst 25 innovationer i regionale SMV’er
 • Der vil blive afholdt 6 tværgående seminarer med fokus på vidensopsamling og –konsolidering.
 • Der vil blive udviklet en Innovation Factory North metode for kompetenceudvikling indenfor i4.0, som kan være til gavn for regionens virksomheder bredt.
 • Mindst 100 studerende har været involveret i Innovation Factory North og bærer deres nye viden om i4.0 med sig ud i dansk industri.
 • Mindst 500 personer får tilført ny viden om i4.0 teknologier i løbet af projektet
 • Der vil blive afholdt en afsluttende Innovation Factory North konference med deltagelse af min. 100 repræsentanter fra erhvervsliv og vidensinstitutioner.

En særlig kritiske antagelse bag opnåelsen af disse outputs er at aktiviteterne kan skaleres i rette hastighed. Belært af erfaring med andre store industrielt orienterede projekter (MADE, MADE Digital, etc.) ved vi at dette kræver en særligt dedikeret indsats. Vi prioriterer derfor også at projektet har brug for en daglig leder, der har on-boarding af kompetencer og virksomheder som sit primære fokus. Vi er af den overbevisning at dette er rette model for at være på forkant med opgave det er at sikre det høje aktivitetsniveau

Resultater og Effekter

Der forventes signifikante resultater af Innovation Factory North indenfor projektperioden, men særligt også på længere sigt. Den overordnede ambition med Innovation Factory North er at skabe fundamentet for et blivende økosystem for industri 4.0 drevet innovation i regionen, og at dette økosystem kan medvirke til at regionen vil blive betragtet som en attraktiv klynge inden for industri 4.0 viden, teknologi og anvendelse.

Vi har god evidens for at den langsigtede effekt af samarbejde mellem industri og vidensinstitutioner skaber en vækst i produktiviteten over en otteårig periode, der er 12,5 procentpoint højere end sammenlignelige virksomheder [IRIS Group, 2017]. Effekten af projekterne måles og synliggørelse gennem monitorering af nedenstående effektmodel, se figur 3. Denne model vil samtidig være grundlag for styring og prioritering af projekterne i den agile projektmodel som bliver en del af forretningsmodellen.


Figur 3: Overordnet effektmodel for Innovation Factory North.

De indirekte effekter af IFN-projekterne er vanskeligere at måle og opgøre i form af øget omsætning og arbejdspladser som effekt af de business cases som investeres i. Men som indikative sigtemærker kan nævnes:

 • Det forventes at Innovation Factory North vil have skabt en signifikant effekt på teknologiparatheden i regionen. Med teknologiparathed forstås at både ledelsesrepræsentanter og medarbejdere i regionen virksomheder har lavere barrierer for at arbejde med ny teknologi (måles via udvikling i 360 DMA).
 • 90% af de virksomheder der starter i Innovation Factory North gennemfører et eller flere innovationssamarbejder
 • 80% af virksomhederne vurderer at de har etableret nye varige videnssamarbejder med regionens vidensinstitutioner.
 • 80% af forankringsforløbene har løftet i4.0 kompetencer for både ufaglærte medarbejdere og medarbejdere med videregående uddannelse.
 • Det forventes at de 25 testede innovationer er på markedet og har skabt omsætning for mindst de 10.000.000 DKK som blev identificeret i den indledningsvise potentialeafklaring (måles gennem kvalitative interviews)   
 • Uddannelsesinstitutionerne får skabt grundlag for vertikalt samarbejde (mellem AAU-UCN-Erhvervsskoler) og samtidigt skabes der en meningsfuld ramme for horisontalt samarbejde, f.eks. mellem uddannelser på AAU-UCN (Måles gennem opgørelse af antal fælles aktiviteter, samt ledelsesmæssige indikationer fra de respektive institutioner).
 • Der er skabt grundlag for et læringskoncept til understøttelse af teknologiadoption, som kan udbydes af relevante aktører.
 • Der er skabt mindst én ny nordjysk Industri 4.0 leverandør, som konsekvens af demonstratorforløbene
 • Fremskrivninger peger på et udækket behov for 10.000 ekstra medarbejdere i de kommende 6-7 år. Projektet vil have adresseret dette gab dels gennem at få flere unge orienteret mod industrien, men også gennem omkvalificering af medarbejdere (måles gennem antal studerende i indgreb med Innovation Factory North samt kvalitative cases fra deltagende virksomheder).
 • Det forventes at Innovation Factory North fortsætter et højt aktivitetsniveau, der løbende udvides gennem nye partnerskaber med teknologileverandører. Ambitionen er at der skabes et omfattende økosystem og gerne en fortsættende klynge.

Referencer

 • Aalborg Universitets bidrag til udvikling i Region Nordjylland. / Drejer, Ina; Holm, Jacob Rubæk; Nielsen, Kristian. 2014. 90 s.
 • Aalborg Universitets vidensamarbejde - effekter for virksomheder, myndigheder og samfund. IRIS group, Juni, 2017. 53 s.
 • AIM projektet – Beregning af automatiseringsgevinst. / CBS og Industriens Fond, 2017, http://dev.ibenweb.com/Customer/CustomLinks.aspx?id=3
 • Labour 4.0: Kompetencer til fremtidens industri. / Wæhrens, Brian Vejrum; Lassen, Astrid Heidemann; Nørgaard, Bente; Clausen, Nicolaj Riise. Aalborg Universitet, 2018. 49 s.
 • Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien. / IDA analyse. 2016. 14 s. https://ida.dk/sites/default/files/automatisering_og_digitalisering_i_industrien_2016.pdf